خدمات ارزش گذاری

خدمات بررسی املاک ما می توانیم الزامات خود را به زبان های انگلیسی، فارسی یا عربی مورد بحث قرار دهید – لطفا ترجیح خود را در فرم تماس زیر نشان می دهد. ارزش گذاری های فری هولد و استیجاری هولد ما می توانیم گزارش های ارزش گذاری دقیق را به استانداردهای جهانی RICS برای تمام انواع اموال و برای همه اهداف ارائه: بالا بردن امور مالی فروش ملک یا خرید ترازنامه ها اجاره و اجاره خدمات نقد و بررسی ما می توانیم هم به مستاجر یا هم به صاحبخانه کمک و مشاوره ارائه دهیم: مذاکرات اجاره جدید تجدید اجاره تکالیف اجاره بررسی اجاره حق بیمه اجاره تماس با ما در حال حاضر در 0203 970 0111 به بحث در مورد شما  الزامات با یکی از نقشه برداران واجد شرایط ما.

اطلاعات بیشتر